Politika kakovosti

Politiko kakovosti definira vodstvo organizacije, potrdi jo direktor, ki je tudi podpisnik objavljene in vsem predstavljene poznane politike kakovosti organizacije UTEKSOL d.o.o.

Najvišje vodstvo glede politike kakovosti zagotavlja:

 • usmerjenost na zahteve odjemalcev. Končno oceno izdelkov podajo odjemalc
 • zavezanost vseh k izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.
 • zavezanost vseh k optimalni kakovosti, ki mora zadovoljevati odjemalce in ustvarjati dobiček organizacije.
 • izboljševanje učinkovitosti celotnega poslovnega procesa.
 • vzpostavljanje in vzdrževanje za organizacijo in za odjemalce sprejemljivih komercialnih pogojev.
 • proizvajanje izdelkov po veljavnih standardih in predpisih z doseganjem funkcionalnosti, z upoštevanjem ekoloških vidikov in kar se da nižje porabe energije.
 • stalnost usposabljanj in motivacijo zaposlenih, da ohranjamo in dvigujemo zahteve po kakovosti.
 • v najvišji možni meri zastavljene cilje tudi dosegati in jih spremljati, uvajati izboljšave, sprotno in kar se da hitro odpravljati neskladnosti. Tako prispevamo k stalni rasti kakovosti izdelkov in storitev ter s tem poslovanja organizacije.
 • prizadevanje da se, če je le mogoče, naredi dobro že prvič in to tudi ponavljajoče dosega.
 • da so politika in cilji kakovosti vsem zaposlenim poznani in da ju tudi razumejo in izvajajo.
 • izvajanje ( 1x letno in delno) vodstvenih pregledov, s katerimi ugotavlja ustreznost, učinkovitost in stalnost izvajanja sistema vodenja kakovosti.
 • izvajanje notranjih presoj sistema kakovosti – skladno z letnim planom notranjih presoj.
 • definiranje in uresničevanje politike kakovosti in iz nje izhajajočih ciljev kakovosti, ki morajo biti merljivi (ali vsaj primerljivi),
 • da so organizacijski vodje odgovorni za doseganje in uresničevanje ciljev na svojih področjih,
 • da je vsak posameznik odgovoren za kakovostno opravljeno delo, skladno z zahtevami, navodili, dogovori, dokumentacijo.

Uspešnost je osnovni namen naše organizacije, za kar je poleg vrste drugih faktorjev pomembno zlasti:

 • zadovoljni odjemalci
 • zadovoljni delavci in lastniki
 • zadovoljiv rezultat poslovanja

Najboljši posli so dolgoročni posli. Zadovoljni odjemalci se vedno in znova vračajo.

Kakovost je pri tem osnova vzpostavljanja, širjenja in razvoja naših poslovnih odnosov. Osnovni pogoj za uspešno trženje in s tem poslovno uspešnost je kakovost naših izdelkov in storitev v najširšem pomenu. Za kakovost moramo skrbeti na vseh področjih: pri izbiri dobaviteljev, komuniciranju z odjemalci, iskanju novih tržnih usmeritev, razvoju, financiranju, informiranosti, organiziranju, usposabljanju.

Obvladovanje kakovosti je proces usklajenih dejavnosti v vseh fazah komercialno-marketinških aktivnosti, priprave in izvajanja proizvodnje, v vseh delih delovnega procesa ter na vseh področjih in okoljih, kjer organizacija deluje.

Zagotavljanje kakovosti vključuje načrtovano in usklajeno sodelovanje vseh zaposlenih, ki so del komercialnega, proizvodnega in poslovnega procesa. Ustvarjeno mora biti vzdušje za delovno sodelovanje ter sistem motivacije in nagrajevanje ustvarjalnega dela. Vodstveni in vodilni delavci morajo zagotavljati razmere in vzdušje, v katerem lahko zaposleni zadovoljno in ustvarjalno delujejo.

Usposobljenost posameznika in skupin je predpogoj za učinkovito delo. Sistem usposabljanja mora zagotoviti kakovosten razvoj kadrov in biti vgrajen v celovito obvladovanje kakovosti poslovanja.