Polityka jakości

Polityka jakości jest definiowana przez kierownictwo organizacji, zatwierdzone przez dyrektora, który jest również sygnatariuszem dobrze znanej polityki jakości organizacji UTEKSOL d.o.o., która została przedstawiona wszystkim pracownikom.

Kierownicy ds. Polityki najwyższej jakości zapewniają:

 • orientację na potrzeby klientów. Produkt końcowy poddawany jest ocenie klientów
 • zobowiązanie wszystkich do spełniania wymagań i ciągłej poprawy skuteczności systemu zarządzania jakością.
 • zaangażowanie wszystkich w optymalną jakość, która ma za zadanie zadowolić klientów i generować zysk dla organizacji.
 • poprawę efektywności całego procesu biznesowego.
 • ustanowienie i utrzymanie akceptowalnych warunków handlowych dla organizacji i klientów.
 • produkcję produktów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, osiągnięcie funkcjonalności, poszanowanie aspektów ekologicznych i minimalizację zużycia energii.
 • stałe szkolenia i motywację pracowników do utrzymania i podnoszenia wymagań jakościowych.
 • wyznaczenie i osiągnięcie w maksymalnym możliwym zakresie wyznaczonych celów, ich wdrożenie, wprowadzenie usprawnień w celu wyeliminowania niespójności tak szybko, jak to możliwe. W ten sposób przyczyniamy się do ciągłego wzrostu jakości produktów i usług, a tym samym do usprawnienia działalności organizacji.
 • dążenie do uzyskania możliwie dobrych pierwszych osiągów i ich utrzymania
 • że polityka jakości i cele są znane, zrozumiane i realizowane przez wszystkich pracowników.
 • przeprowadzanie (częściowo, 1x w roku) przeglądów zarządzania w celu określenia adekwatności, skuteczności i ciągłości realizacji systemu zarządzania jakością.
 • wdrożenie wewnętrznych audytów systemu jakości – zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego.
 • definiowanie i realizowanie polityki jakości oraz wynikających z niej celów jakościowych, które muszą być mierzalne (lub przynajmniej porównywalne),
 • że liderzy organizacyjni są odpowiedzialni za osiąganie i realizowanie celów w swoich dziedzinach,
 • że każda osoba jest odpowiedzialna za jakość wykonanej pracy, zgodnie z wymaganiami, instrukcjami, ustaleniami, dokumentacją.

Sukces to główny cel naszej organizacji, na który składają się między innymi następujące czynniki:

 • zadowoleni klienci
 • zadowoleni pracownicy i właściciele
 • zadowalający wynik biznesowy

Najlepsze oferty to oferty długoterminowe. Zadowoleni klienci wracają.

Jakość jest podstawą nawiązywania, poszerzania i rozwijania naszych relacji biznesowych. Podstawowym warunkiem udanego marketingu, a tym samym sukcesu biznesowego, jest jakość naszych produktów i usług w najszerszym znaczeniu. Jakość musi być zadbana we wszystkich obszarach: przy wyborze dostawców, komunikowaniu się z klientami, znajdowaniu nowych kierunków rynkowych, rozwijaniu, finansowaniu, informowaniu, organizowaniu, szkoleniu.

Zarządzanie jakością to proces skoordynowanych działań na wszystkich etapach aktywności handlowo-marketingowych, przygotowania i realizacji produkcji, na wszystkich etapach przepływu pracy oraz we wszystkich obszarach i środowiskach, w których organizacja działa.

Zapewnienie jakości obejmuje zaplanowaną i skoordynowaną współpracę wszystkich pracowników, którzy są częścią procesu handlowego, produkcyjnego i biznesowego. Należy stworzyć atmosferę współpracy w biurze oraz system motywacji i nagrodzeń za twórczą pracę. Kierownictwo musi zapewnić warunki i atmosferę, w której pracownicy mogą pracować kreatywnie i z poczuciem zadowolenia.

Umiejętności jednostek i grup są warunkiem skutecznej pracy. System szkoleniowy musi zapewniać wysokiej jakości rozwój zasobów ludzkich i być zintegrowany z ogólnym zarządzaniem jakością firmy.