Polityka jakości

Polityka jakości i środowiska jest definiowana przez kierownictwo organizacji oraz potwierdzona przez dyrektora, który jest również sygnatariuszem opublikowanej i przedstawionej wszystkim polityki jakości i środowiska organizacji UTEKSOL d.o.o.

Najwyższe kierownictwo za pośrednictwem polityki jakości zapewnia:

 • orientację na klientów, których ocenie poddawana jest końcowa jakość produktu.
 • zobowiązanie wszystkich do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia efektywności systemu zarządzania jakością.
 • zobowiązanie wszystkich do dążenia ku optymalnej jakości, która ma za zadanie zadowolić klienta.
 • doskonalenie efektywności procesu biznesowego.
 • ustanowienie i utrzymanie akceptowalnych warunków handlowych dla organizacji oraz klientów.
 • produkcję produktów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, funkcjonalność, poszanowanie aspektów ekologicznych i minimalizację zużycia energii.
 • stałe szkolenia i motywację pracowników do utrzymania i podnoszenia wymagań dotyczących jakości.
 • osiąganie i monitorowane wyznaczonych celów w możliwie najszerszym zakresie, wprowadzanie ulepszeń, eliminowanie niezgodności na bieżąco i tak szybko, jak tylko to możliwe. W ten sposób przyczyniamy się do ciągłego wzrostu jakości produktów i usług, a tym samym do usprawnienia działalności organizacji.
 • dążenie do osiągania możliwie dobrych rezultatów za pierwszym oraz za każdym następnym razem.
 • że polityka jakości i cele są znane, zrozumiane i realizowane przez wszystkich pracowników.
 • przeprowadzanie przeglądów zarządzania w celu określenia adekwatności, skuteczności i ciągłości realizacji systemu zarządzania.
 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakości zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego.
 • definiowanie i realizowanie polityki jakości oraz wynikających z niej mierzalnych lub przynajmniej porównywalnych celów jakościowych.
 • że liderzy organizacyjni są odpowiedzialni za osiąganie i realizowanie celów w swoich dziedzinach.
 • że każda osoba jest odpowiedzialna za jakość wykonanej pracy zgodnie z wymaganiami, instrukcjami, ustaleniami, dokumentacją.

Wydanie nr 1, 27.07.2022

Zatwierdził: Robert Peretin, dipl. inž. kem. tehnol.

Slovenj Gradec, 27.07.2022